تبلیغات
بزرگترین سایت فیزیك وشیمی
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0
خوش آمدید... برای اطلاع از کلاسهای تدریس خصوصی با ما تماس حاصل فرمایید 09122373226
Tik7...Professional Template Designer

نمونه سئوال اول راهنمایی(همراه با جواب)
موضوع: عمومی شیمی راهنمایی آموزش پرورش علوم تجربی درسی آموزشی تقویتی | تاریخ ارسال: یکشنبه 1 آذر 1388

با تشکر از آقای رحیم زاده(م ملت)

آ) جاهای خالی را با واژه های درست پر كنید .

 1- همه ی مواد از ذرات ریزی به نام  اتم به معنای تجزیه كننده  تشكیل شده اند .

2- دموكریت برای ذره های سازنده ی مواد شكل های  گوناگون قائل بود . (شكل های  / اندازه های)

3- به باور جان دالتون  ، اتم های سازنده ی مواد ، همه به شكل گوی   ولی توپور وجرم و حجم  آن ها با هم تفاوت دارد.

4- اتم عنصر های متفاوت به  هم می پیوندند و تركیب ها را می سازند .(تركیب ها / اتم های بزرگتر)

5- دالتون می گفت: عنصر ماده ای است كه از یك نوع اتم ساخته شده است .( یك نوع اتم / یك اتم ).

 6- مولكول كربن دی اكسید از گرد همایی دو اتم اكسیژن و یك اتم كربن ساخته می شود .(كربن دی اكسید/آب)

7- عنصر مس از اتم های مس (اتم های مس / مولكول های مس ) تشكیل شده است . 

8- جابه جایی ذره های ماده از نقطه ای به نقطه ی دیگر،حركت انتقالی نام دارد.

9- به حركت ذره های ماده حركت تار های یك گیتار،حركت ارتعاشی می گویند.

10- در سه حالت جامد ، مایع و گاز، اندازه و میزان جنبش ذره های ماده متفاوت است .

 11- جنبش ذره های ماده در حالت گاز ، بیشتر از حالت های دیگر است .  

12- در حالت لرزش ، ذره های ماده تنها حركت لرزشی دارند .

ب)جمله های درست را با علامت ( ) و جمله های نادرست را با علامت (*) مشخص كنید . سپس

شكل صحیح جمله های نادرست را بنویسید.( فعل جمله ها را تغییر ندهید.)

1- دموكریت می گوید ، اتم های آب ، كروی و اتم های مواد ترش مزه به شكل مكعب اند.

2- به عقیده دالتون ، همه ی اتم های یك عنصر از هر نظر یكسانند .  
3- طبق نظریه ی دالتون ، اتم اكسیژن و اتم هیدروژن به اتم آب تبدیل می شوند . 

4- در هر مولكول آب ، دو اتم اكسیژن و یك اتم هیدروژن وجود دارد .

5- مولكول كربن دی اكسید ، از سه اتم متفاوت درست شده است .

6- یك ورقه مسی از كنار هم چیده شدن بی شمار اتم های جدا از هم درست شده است .

7- موادی كه تنها از یك نوع اتم ساخته شده اند، عنصر نام دارد .

8- بین ذره های ماده فضای خالی وجود داغرد ومقداراین فضای خالی در حالت های مایع و گاز به یك اندازه است .

9- میزان جنبش ذره های ماده در حالت جامد از حالت های دیگر كم تر است .

10- از آن جائی كه جنبش مولكول ها در آب گرم از آب سرد بیشتر است ،جوهر در آب گرم زودتر پخش می شود .

11- تفاوت حالت های ماده به دلیل نوع و میزان جنبش ذره های ماده است .

12- در یك مایع ، مولكول ها می توانند روی هم سر بخورند یا بغلتند .

پ)در هر یك از جمله های زیر با خط زدن واژه ی نادرست ، جمله ی درست بسازید .

 

1- به عقیده دالتون ،اتم عنصرهای متفاوت شكل (یكسان / متفاوت ) دارند ولی جرم و اندازه ی آنها (با هم برابر است / تفاوت دارد ).

2- امروزه می دانیم ذره های سازندهی ( همه ی عنصرها / برخی از عنصرها) ، مولكول است .

3- طبق نظریه ی دالتون ، اتم های آهن 0 همگی جرم برابر دارند / ممكن است برخی سبك تر باشند .)

4- هر مولكول اكسیژن از ( دو/ سه ) اتم یكسان تشكیل شده است .

5- مولكول های یك جامد مانند یخ ، ( می توانند/ نمی توانند ) از جای خود به جای دیگر بروند.

6- حركت مولكولهای گاز دریك ظرف بیشتر به حركت ( لرزش سیم تار / پرواز مگس در هوا) شبیه است .

7- هر گاه جسمی را گرم كنیم ، جنبش ذره های آن ( بیشتر / كم تر ) می شود و میزان ربایش بین ذره های آن ( افزایش / كاهش ) می یابد .

8- در یك دمای معین، ذره های ماده در حالت ( جامد / گاز ) بیشترین و در حالت ( مایع / جامد) كم ترین جنبش را دارند

 

.

 ت) برخی از عبارت های ستون B ، به یكی از عبارتهای ستون A مربوط میشود . عبارت مورد نظر را پیدا كرده و شماره ی آن را درون هرˆ بنویسید.

A

B

ˆآ)تعداداتم های سازنده ی یك مولكول گوگرد

ˆب)موادی كه مولكول آنها از چند اتم ساخته شده اند .

ˆپ)ماده ای كه ذره های سازنده ی آن اتم است .

ˆت)مولكولی كه از دو اتم اكسیژن و یك اتم كربن ساخته شده است

ˆث)حالتی از ماده كه مقدار جنبش ذره های آن از حالت های دیگر بیشتر است

 

 

 

 

-a عنصر

-bمس

-cاكسیژن

-d8

-eآب

-fتركیب

-g2

-hكربن دی اكسید

-iگاز

 

ث) پرسش های تشریحی

1- دلیل هر یك از موارد زیر را توضیح دهید .

أ‌)       عسل گرم زودتر از عسل سرد می تواند از طرف بیرون بریزد. خیر چون جنبش مولكولی عسل سرد كمتر از جنبش مولكولی عسل گرم است .

ب‌)    شكر در آب گرم تند تر از آب سرد حل می شود . در آب گرم چون جنبش مولكولی بیشتر آب سرد است .

2- تئوری دالتون در باره ی اتم ها را بنویسید . 1- جرم و حجم اتم های یك عنصر با جرم و حجم اتم های دیگر عنصرها تفاوت دارند . 2- اتم های یك عنصر را نمی توان شكست و به اتم عنصرهای دیگر تبدیل كرد . 3- اتم ها را نمی توان به وجود آورد و از بین برد . 4- اتم عنصرهای مختلف با یكدیگر می پیوندند و تركیب ها را به وجود آورد .

3- نوع جنبش ذره های ماده در هر یك از حالت های زیر را بنویسید.

أ‌)        در حالت جامد : نمی توانند از جایی به جای دیگر بروند و فقط در سر جای خود می لرزند .ارتعاشی

ب‌)   درحالت مایع : روی هم سر می خرند و می غلتند . چرخشی

ت‌)   در حالت گاز: پراكنده اند و از جایی به جای دیرگ می روند . انتقالی

4- چرا حجم گاز ها با فشرده كردن كم می شود ولی حجم مایع ها كم نمی شود ؟ چون در لابه لای مولكول های گاز فضای خالی زیادی وجود دارد و در این فضاها در مولكول های مایع وجود ندارد .

5- با توجه به فاصله و جنبش ذره های ماده توضیح دیهد كه چرا یك مایع شكل ثابتی ندارد ولی یك جسم جامد در هر ظرفی كه قرارد بگیرد شكل خود را حفظ می كند ؟ در جامدات جنبش مولكولی و فاصله های آن خیلی كم است به همین علیت شكل در مایعات فاصله كمی بیشتر می شود و به همین علت شكل ثابتی ندارد .

6- برای هر كدام از انواع جنبش های زیر یك نمونه بنویسید .

أ‌)       لرزشی : میز

ب‌)   انتقالی : گاز

ت‌)   چرخشی : نفت

ث‌)   انتقالی غلتیدن : اكسیژن

7- اندازه ی ربایش بین مولكول های آب بیشتر است یا مولكول های كربن دی اكسید ؟چگونه به این موضوع پی می بریم ؟ربایش در مولكول های آب بیشتر است چون مولكول های آن مانند كربن دی اكسید پخش نمی شوند .

8- اندازه ی جنبش مولكول ها یا ذره های سازنده ی ماده در سه حالت جامد ، مایع و گاز را با هم مقایسه كنید . جنبش در جامدات ارتعاشی یا لرزشی در مایعات چرخشی و در گازها انتقالی است .

9- آ) عنصر چه تفاوتی با تركیب دارد ؟ عنصر ها از یك نوع اتم ساخته شده اند ولی تركیب از دو یا چند اتم ساخته شده است .

ب)یك عنصر و یك تركیب نام ببرید . عنصر= آهن ، تركیب =آب

پ)با درنظر گرفتن نظریه ی اتمی دالتون ، تركیب ها چگونه درست می شوند ؟ اتم های عنصرهای مختلف به یكدیگر می پیوندند و تركیب را به وجود می آورند .

10- حل شدن یك حبه قند در آب ، نشان دهنده ی كدام ویژگی مولكول های آب و قند است ؟ جنبش مولكول های آن ها ( حركت چرخشی آب و ارتعاشی مولكول های قند .

11- با توجه به نظریه ی دالتون درباره ی اتم ها توضیح دهید .

أ‌)       آیا می توان مس را به طلا تبدیل كرد ؟خیر

ب‌)   آیا همه ی اتم های مس ، شكل ، جرم و حجم برابر دارند ؟ بله نظریه دوم دالتون

ت‌)   آیا جرم یك اتم مس با جرم یك اتم گوگرد برابر است ؟ خیر طبق نظریه اول دالتون جرم و حجم اتم های یك عنصر با جرم و حجم عنصر دیگر متفاوت است .

  ادامه مطلب | نظرات()